Tahmis – Taştir

TAHMİS (BEŞLEME)

 • Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
 • Bir gazelin her iki dizesinin başına aynı ölçüde üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimidir.
 • Tahmis, genellikle başka bir şairin gazeline yapılırsa da, kendi gazellerinden tahmis oluşturan şairler de vardır.
 • Başarılı bir tahmiste asıl beyit ile eklenen dizeler anlam bakımından kaynaşmış olmalıdır.
 • Başa eklenen üçer mısra gazelin matlası ile aynı kafiyede olur. Diğer beyitlere eklenen üçer mısra ise o beyitlerin ilk mısraları ile kafiyelidir.
 • Uyak düzeni şöyledir: aaaaa / bbbba / cccca / dddda / eeeea

 

Tahmis Örneği:

Hirâs-ı fitne saldun dehre ey bî-dâd n’eylersün

Kopardun yer yer âşûb-ı kıyâmet-zâd n’eylürsün

Perîşânlıklar etdün nev-be-nev icâd n’eylersün

Dağıtdun hâb-ı nâz-ı yârı ey feryâd n’eylersün

Edüb fitneyle dünyâyı harâb-âbâd n’eylersün

 

Vücûdun eylemiş hikmet-şinâs-ı âlem-i bâlâ

Aristâlis-i asr u nakd-ı vakt-ı bû alî sînâ

Benânun hall-i râz-ı müşkilât-ı nabz edüb hakka

Edersün gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ

Cünûn-ı ehl-i ışk olunca mâder-zâd n’eylersün    (Naili – Bahayi’nin şiirine tahmis yapmıştır.)

 

TAŞTİR

 • Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
 • Tahmisin değişik bir biçimidir.
 • Taştirde eklenen üç dize, beyitlerin iki dizesi arasına eklenir.
 • Uyak düzeni: aaaaa / bbbba / cccca / dddda … şeklindedir.
 • Edebiyatımızda XVIII. yüzyıldan sonra örnekleri görülen taştir çok az kullanılan bir şekildir.

 

Taştir Örneği:

BAKÎ’NİN GAZELİNE TAŞTİR

Ferman-ı aşk can iledir inkıyadımız

Pürdür hayâl-i yar ile her lahza yâdımız.

Mevkûfdur o mâha samîm-i fuâdımız

Âhir varınca haddine hestî-i şâdımız

Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız

 

Baş eğmeziz adâniye dünyâ-yı dûn içün

Ettik fedâ zevâhiri şevk-ı derûn içün

Sattık metâ-ı ömörü mey-i la’l-gûn içün

Nevbet çalınca rıhlet-i milk-i sükûn içün

Allah’adır tevekkülümüz i’timâdımız

………………..

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur

El-hak gazelde neşve-i Bakî bekâ bulur

Ahlaf o nazma gûş tutarken safâ bulur

Taştîrimiz bu sayede az çok bahâ bulur

Bâki kalır sahîfe-i âlemde adımız (Yahya Kemal)